นางสาวภาณุวัฒน์ สกุลสืบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมศึกษาคติชนวิทยา วรรณกรรมศึกษา และเรื่องเล่าสมัยใหม่

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวภาณุวัฒน์ สกุลสืบ