นางสาวปลินดา ระมิงค์วงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เพศวิถี คนชายขอบ คนอพยพ การพัฒนาแบบยั่งยืน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวปลินดา ระมิงค์วงศ์