นางนิรมล ศรีชนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เคมีสภาวะแวดล้อม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางนิรมล ศรีชนะ