ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค ฟองสินธุ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
โยธา,,

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค ฟองสินธุ์