อาจารย์พิณัฎฐิณีย์ จิตคำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
อนามัยสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พิณัฎฐิณีย์  จิตคำ