นางสาวธนพร ธาริญ ศิระธนาพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านRisk Research in Economics and Management

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวธนพร ธาริญ ศิระธนาพันธ์