นายฐานันดร์ โต๊ะถม

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Optimization and Application

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายฐานันดร์ โต๊ะถม