ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษ สุจริตตั้งธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Material Science วัสดุศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษ สุจริตตั้งธรรม