อาจารย์ธันยมัย รังสิกรรพุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการเรียนการสอน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ธันยมัย  รังสิกรรพุม