ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารารัตน์ ไชยาโส

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านนิเทศศาสตร์พัฒนาการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารารัตน์ ไชยาโส