นางโสรัจ วรชุม อินเกต

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
อาหารและโภชนาการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางโสรัจ วรชุม อินเกต