นางสาววราภรณ์ ทุมชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบระบบไฟฟ้า

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาววราภรณ์ ทุมชาติ