นางสาวสรัญญา บัลลังก์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารธุรกิจ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวสรัญญา บัลลังก์