อาจารย์ภริตา พิมพันธุ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการงานวิศวกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ภริตา พิมพันธุ์