อาจารย์ปรมินทร์ อริเดช

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวัดและประเมินผลการศีกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ปรมินทร์ อริเดช