รองศาสตราจารย์ยุพร ริมชลการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
สถิติวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ยุพร ริมชลการ