ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี น้อยน้ำใส

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การประยุกต์ใช้ GIS เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี น้อยน้ำใส