ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสอนภาษา การประกันคุณภาพ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์