อาจารย์รวมพร มาลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารจัดการองค์การในด้านการบริหารธุรกิจ การตลาด on-line และ Off-line การจัดการคุณภาพ,การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM),การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์รวมพร  มาลา