ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎาพล กิตติพัฒนวิทย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1.ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2.กราฟิก 3.บรรจุภัณฑ์ 4.คอมพิวเตอร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎาพล กิตติพัฒนวิทย์