นายเอราวัณ. ชาญพหล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายเอราวัณ. ชาญพหล