นางสาวกนกวรรณ เกิดพิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ท่องเที่ยว,,

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวกนกวรรณ เกิดพิน