นายณรงค์ เครือกันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายณรงค์ เครือกันทา