อาจารย์สุภัตรา ปินจันทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
IoT,Computer Network,Database

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สุภัตรา ปินจันทร์