อาจารย์รสสุคนธ์ ประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
public policy

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์รสสุคนธ์ ประดิษฐ์