ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัชชัย เทพกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Design of experiments Cuckoo search

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัชชัย เทพกรณ์