ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านHorticultural Science and Plant Biotechnology

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก