แวอีเลียส บินโซดาโอะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ : .

ความเชี่ยวชาญ
งานบริหารองค์กร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
.

แวอีเลียส บินโซดาโอะ