ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจิมขวัญ รัชชุศานติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านภาษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจิมขวัญ รัชชุศานติ