นางประทานพร สุรินต๊ะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางประทานพร สุรินต๊ะ