นายณัฐพงษ์ สิงห์ภูงา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีการเพาะเห็ด

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายณัฐพงษ์ สิงห์ภูงา