นางสาวธีราภรณ์ พรหมอนันต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เคมีเชิงฟิสิกส์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวธีราภรณ์  พรหมอนันต์