นายณกานต์ อนุกูลวรรธกะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านประวัติศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายณกานต์ อนุกูลวรรธกะ