ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชื่นกมล ปัญยายง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
คหกรรมศาสตร์,อาหารฟิวชัน,ออกแบบตกแต่งอาหาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชื่นกมล ปัญยายง