อาจารย์วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการแข่งขันกีฬา,การบริหารจัดทั่วไป (การกีฬา),การวิจัยเพื่อสุขภาพในชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วีระศักดิ์  แก้วทรัพย์