ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการมลพิษ/กากของเสีย,การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้ง,การบำบัดน้ำ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์