อาจารย์ธีรศักดิ์ อุปการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Aerial mapping,GIS,Remote sensing

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ธีรศักดิ์     อุปการ