อาจารย์จอมขวัญ รัตนกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
จิตวิทยาการปรึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์จอมขวัญ รัตนกิจ