นายชัยทัศน์ เกียรติยากุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1.ระบบฐานข้อมูล 2.เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.สื่อมัลติมีเดีย 4.การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายชัยทัศน์ เกียรติยากุล