ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารงานภาครัฐ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์