ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กมลทิพย์ คำใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
บัญชีและการเงิน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กมลทิพย์ คำใจ