นางสาวอุไรวรรณ กิมเฮง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสอนเด็กพิเศษ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวอุไรวรรณ กิมเฮง