นางสาวทับทิม เป็งมล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวทับทิม เป็งมล