ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรกมล เลาห์รอดพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การผลิตสัตว์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรกมล เลาห์รอดพันธ์