อาจารย์ชัชวินทร์ นวลศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ชัชวินทร์ นวลศรี