อาจารย์กานต์ธิดา ไขยมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พัฒนาตำรับอาหาร (อาหารไทย และอาหารนานาชาติ) ,การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม,

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์กานต์ธิดา ไขยมา