ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา รุจิเมธาภาส

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
สถิติขั้นสูง ,การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ,การสร้างเครื่องมือวิจัย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา รุจิเมธาภาส