นายศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เว็บแอพพลิเคชัน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายศักดิ์ชัย  ศรีมากรณ์