นางอัจฉรีย์ ไกรกิจราษฎร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการศึกษา (การศึกษาปฐมวัย)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางอัจฉรีย์ ไกรกิจราษฎร์