ดร.ธานี สุขเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการเมืองการปกครอง, การพัฒนาชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.ธานี สุขเกษม